Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
64-603 Ludomy 70, Archidiecezja Poznańska
Kalendarz parafialny
Foto galeria
Galeria
Stałe informacje


Nowenna do

M. B. Ludomskiej

Środa

……………………………

Msza św.

o powołania

Pierwszy Czwartek

……………………………

Modlitwy ku czci

św. Jana Pawła II

22 Dzień Miesiąca

Warto wiedzieć

Radio Emaus

Telewizja z wartościami

Rodzina rodzinie

Szybki kontakt
ludomy@archpoznan.pl

535 268 288
lub
67 283 61 14

Porządek Mszy Świętych
Msze Święte w dni powszednie:
-od początku Wielkiego Postu do końca października: godz: 19.00
- od listopada do początku Wielkiego Postu: godz. 18.00,  - w czwartek: godz: 8.00
Msze Święte w niedziele i święta:
- od września do końca czerwca: godz. 8.30, 10.00, 11.30 
 -w lipcu i sierpniu: godz: 8.30 i 10.00
Od niedzieli do środy Msze Święte są odprawiane w kościele parafialnym;
w czwartek, piątek i w sobotę w kościele Pomocników Matki Kościoła
Kancelaria parafialna Kontakt
Grupy parafialne - Parafialna Rada Ekonomiczna
wstecz

Członkowie

Data dodania: 2012-02-18


Radę zatwierdził Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki dnia 6 czerwca 2014 r.

Kadencja Rady kończy się 5 czerwca 2018 r.

Skład Rady:

Eugeniusz Kalupa, zam. Sierakówko

Dariusz Sawiński, zam. Gorzewo

Mirosław Singer, zam. Sierakówko

Statut

Data dodania: 2012-03-07

STATUT

PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ


I. Cel Rady

 

1. Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w admini­strowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych (por.KPK, kan. 537).

 

II. Skład Rady i sposób jej powoływania

 

2. Rada składa się, zależnie od wielkości parafii, od 3 do 7 członków. Poza proboszczem członkami Rady winny być osoby świeckie będące praktykującymi katolikami, cieszące się dobrą sławą, mieszkające na terenie parafii i zorientowane w problemach ekonomiczno – finanso­wych.

3. Przewodniczącym Rady z urzędu jest Proboszcz, a w razie jego braku administrator parafii (por. KPK, kan. 540). On też, zgodnie z przepisami prawa, jest wyłącznym reprezentantem parafii (por. KPK, kan. 532).

4. Członkami Rady nie mogą być krewni i powinowaci proboszcza do czwartego stopnia oraz pracownicy parafii lub proboszcza (por. KPK, kan. 492 § 3).

5. Zaleca się, by przynajmniej jeden członek Rady był równocześnie człon­kiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

6. Rada wybiera spośród siebie sekretarza, który protokołuje przebieg obrad oraz odczytuje sporządzony protokół na następnym posiedzeniu Rady. Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawić ją do wglądu podczas wizytacji kanonicznej.

7. Członków Rady wybranych przez proboszcza na podstawie własnego rozeznania i opinii zaciągniętej wśród wiernych, zatwierdza Arcybiskup Poznański.

8. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają – podczas niedzielnej Mszy św. – następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Ekonomicznej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam”.

9. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak rów­nież trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach Rady daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje Arcybiskup na wniosek proboszcza, złożony po uprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii lub przekroczenia wieku 70 lat.

10. Skład Rady oraz dokonane w nim zmiany personalne wymagają zatwier­dzenia Arcybiskupa Poznańskiego.

 

III. Zadania i kompetencje Rady

 

11. Proboszcz zobowiązany jest do wysłuchania opinii Rady w następują­cych sprawach:

a. angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych

b. remont obiektów parafialnych

c. budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących

d. zmiana przeznaczenia budynków

e. kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości

f. dzierżawa gruntów

g. najem budynków parafialnych

h. zaciąganie kredytów – wysokość kredytu nie może przekro­czyć możliwości jego spłaty przez parafię w terminie jednego roku

i. zgłaszanie działalności gospodarczej parafii.

12. Opinii Rady zaciąga się w głosowaniu jawnym. Jeśli jednak kwalifikowana większość Rady (2/3 głosów) jest przeciwna decyzji proboszcza, sprawę winien on przedstawić do rozstrzygnięcia dziekanowi, a jeśli potrzeba, w dalszej kolejności Kurii Metropolitalnej.

13. Na początku roku kalendarzowego proboszcz przedstawia Radzie sprawozdanie za miniony rok oraz, do zaopiniowania, budżet parafii na rok bieżący.

14. W przypadku śmierci proboszcza Rada wspomaga dziekana, który spełnia obowiązki administratora parafii do czasu objęcia ich przez nowego proboszcza.

 

IV. Kadencja i sposób działania Rady

 

15. Kadencja Rady trwa 4 lata. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana jej składu.

16. W przypadku zmiany proboszcza, nowy proboszcz współpracuje z dotychczasową Radą albo – po dokładnym rozeznaniu – występuje z wnioskiem o odwołanie starej i powołanie nowej.

17. Rada winna mieć do wglądu następujące dokumenty:

a. inwentarz dóbr parafialnych

b. wypis z ksiąg wieczystych potwierdzający własność nierucho­mo­ści należących do parafii

c. umowy pracownicze

d. umowy najmu i dzierżawy

e. polisy ubezpieczeniowe

f. dokumenty dotyczące opłat za wodę, gaz, elektryczność, ogrzewa­nie itp.

g. korespondencję z Kurią Arcybiskupią dotyczącą spraw ekono­micz­nych parafii

h. księgę protokołów posiedzeń Parafialnej Rady Ekonomicz­nej.

18. Parafia, poza wypadkiem nieopłacalności, winna mieć swoje konto w banku. Prawo dysponowania nim ma proboszcz, a pełnomocnikami są: wyznaczony przez proboszcza członek Parafialnej Rady Ekono­micznej i każdorazowy dziekan, a w przypadku parafii dziekańskiej – wicedziekan.

19. Zebrania Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy pro­boszcz lub większość Rady uzna to za konieczne, należy zwoływać ją częściej.

20. O terminie zebrania wszyscy członkowie Rady powinni być powiadomieni przez proboszcza co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady.

21.Obradom przewodniczy proboszcz według ustalonego przez niego porządku. Należy też przewidzieć wolne głosy poszczególnych członków Rady. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy odno­śnie do omawianych spraw, chyba że z natury rzeczy wynika ich pu­bliczny charakter.

22. Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej

23. Działalność członków Rady jest bezinteresowna.

24. Przedstawiciele Rady uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Kurię Metropolitalną.

 

V. Przepisy końcowe

 

25. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie poprzez nowy dekret Arcybiskupa Poznań­skiego.

26. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2007 roku.

 

(-) + Stanisław Gą­decki

Arcybiskup Metropolita Poznański

(-) ks. Ireneusz Dosz

Kanclerz Kurii
Poznań, dnia 20 lutego 2007 r.

N. 1048/2007


Więcej

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
64-603 Ludomy 70, Archidiecezja Poznańska
wykonanie: e-parafia.net