Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
64-603 Ludomy 70, Archidiecezja Poznańska
Kalendarz parafialny
Foto galeria
Galeria
Stałe informacje


Nowenna do

M. B. Ludomskiej

Środa

……………………………

Msza św.

o powołania

Pierwszy Czwartek

……………………………

Modlitwy ku czci

św. Jana Pawła II

22 Dzień Miesiąca

Warto wiedzieć

Radio Emaus

Telewizja z wartościami

Rodzina rodzinie

Szybki kontakt
ludomy@archpoznan.pl

535 268 288
lub
67 283 61 14

Porządek Mszy Świętych
Msze Święte w dni powszednie:
-od początku Wielkiego Postu do końca października: godz: 19.00
- od listopada do początku Wielkiego Postu: godz. 18.00,  - w czwartek: godz: 8.00
Msze Święte w niedziele i święta:
- od września do końca czerwca: godz. 8.30, 10.00, 11.30 
 -w lipcu i sierpniu: godz: 8.30 i 10.00
Od niedzieli do środy Msze Święte są odprawiane w kościele parafialnym;
w czwartek, piątek i w sobotę w kościele Pomocników Matki Kościoła
Kancelaria parafialna Kontakt
Grupy parafialne - Parafialna Rada Duszpasterska
wstecz

Członkowie

Data dodania: 2012-02-18

                 

Radę zatwierdził Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki dnia 15 marca 2014 r.

  Kadencja Rady kończy się 14 marca 2018 r.

Skład Rady:

Małgorzata Anioła, zam. Sierakówko

Małgorzata Chałupniczak, zam. Ludomy

Iwona Chmielewska, zam. Lipa

Grażyna Foedke, zam. Łaszczewiec

Hanna Kalupa, zam. Sierakówko

Bernadeta Kozłowska, zam. Ludomy

Rafał Krawczyk, zam. Gorzewo

Fabian Kukla, zam. Ludomy

Monika Olech, zam. Ludomy

Piotr Pogorzelczyk, zam. Dąbrówka Ludomska

Wojciech Polcyn, zam. Ludomki

Katarzyna Steinke, Ludomki

Renata Wolska, zam. Ludomy

Więcej

Statut

Data dodania: 2012-03-07

STATUT

PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ


I. Cel Rady

 

1. Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach duszpasterskich (por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, Chl 27), szczególnie w realizowaniu Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego.

 

II. Skład Rady i sposób jej powoływania

 

2. Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:

a) z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych istniejących na terenie parafii,

b) przedstawiciele wybrani przez poszczególne grupy: katechetów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz parafialnych grup apostolskich,

c) ze wskazania proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.

3. Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba jej członków winna być dostosowana do wielkości parafii (od 7 do 20 osób).

4. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi, względnie niegodne w powszechnym odczuciu parafian.

5. Rada winna wybrać spośród siebie sekretarza.

6. Skład Rady oraz dokonane w nim zmiany personalne wymagają zatwierdzenia przez Arcybiskupa Poznańskiego.

7. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają – podczas niedzielnej Mszy św. – następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, której ręką dotykam”.

8. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach Rady daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje Arcybiskup Poznański na wniosek proboszcza, złożony po uprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii lub przekroczenia wieku 70 lat.

 

III. Zadania i kompetencje Rady

 

9. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o Archidiecezjalny Program Duszpasterski.

10. Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności. W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego.

11. Wnioski dotyczące kwestii materialno-gospodarczych związanych z duszpasterstwem Parafialna Rada Duszpasterska winna kierować do Parafialnej Rady Ekonomicznej.

12. Przed podjęciem ważnych decyzji związanych z duszpasterstwem parafii proboszcz winien wziąć pod uwagę opinię Rady. W sprawach spornych należy zwrócić się o rozstrzygnięcie do dziekana, a jeśli trzeba, w dalszej kolejności do Kurii Metropolitalnej.

13. Sekretarz protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu Rady. Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawić ją do wglądu podczas wizytacji kanonicznej.

 

IV. Kadencja i sposób działania Rady

 

14. Kadencja Rady trwa 4 lata. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana jej składu.

15. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność Rady ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz może zaproponować zmianę tej części Rady, która pochodzi ze wskazania proboszcza.

16. Zebrania Rady zwołuje proboszcz, powiadamiając o ich terminie przynajmniej na 7 dni wcześniej. On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy.

17. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy proboszcz lub większość Rady uzna to za konieczne, można zwoływać ją częściej.

18. Program zebrania winien być wcześniej podany przez proboszcza do wiadomości członkom Rady. Należy w nim przewidzieć wolne głosy oraz możliwość zgłoszenia tematów do podjęcia na następnym posiedzeniu Rady. W programie winna być zawarta propozycja terminu następnego zebrania Rady.

19. Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej.

20. Działalność członków Rady jest bezinteresowna.

21. Przedstawiciele Rady uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Kurię Metropolitalną.

 

V. Przepisy końcowe

 

22. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie przez nowy dekret Arcybiskupa Poznańskiego.

 

23. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2007 roku.

 

Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Ks. Ireneusz Dosz

Kanclerz Kurii

Poznań, dnia 20 lutego 2007 roku

N. 1049/2007


Więcej

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
64-603 Ludomy 70, Archidiecezja Poznańska
wykonanie: e-parafia.net